Οδηγίες

Στη συνέχεια έχουμε συγκεντρώσει για εσάς μερικές σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν στα πλαίσια της προσαρμογής  και ανάληψης εργασίας στη Γερμανία.

 

 

Γερμανική γλώσσα:

Αφού η γερμανική γλώσσα ανήκει ακόμα και μέχρι σήμερα πάντα στις βασικές γλώσσες επικοινωνίας της Ευρώπης, οι Γερμανοί εργοδότες αναμένουν κατά κανόνα, ότι επίσης και οι αλλοδαποί συνεργάτες διαθέτουν τις ανάλογες γλωσσικές γνώσεις.

...

Αναγνώριση των διπλωμάτων σπουδών

Μία επίσημη αναγνώριση των σπουδών είναι απαραίτητη μόνο για επαγγέλματα, για την εξάσκηση των οποίων μία ειδική άδεια είναι αναγκαία, όπως π.χ. στον τομέα υγείας.

...

Χορήγηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε γιατρούς, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς (Approbation):

Οι υπαγόμενοι στα ιατρικά επαγγέλματα χρειάζονται μία χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, αυτό σημαίνει, την άδεια, ότι αυτοί μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του γιατρού στη Γερμανία.

...

Αναγνώριση του ιατρικού τίτλου ειδικότητας για γιατρούς:

Ειδικευμένοι γιατροί μπορούν να αφήσουν τον αποκτημένο σε μία χώρα μέλος της ΕΕ ιατρικό τίτλο ειδικότητας να αναγνωριστεί στη Γερμανία.

...

Μισθοί

Tα ύψη των μισθών στη Γερμανία εξαρτιούνται από πολυάριθμους παράγοντες γενικές γραμμές, όπως από την κατάρτιση και την εμπειρία του υποψηφίου, το μέγεθος της επιχείρησης, την περιοχή κτλ.

...

Φόροι, πόσο πολύς καθαρός μισθός μένει από τον μικτό μισθό;

Το γερμανικό φορολογικό σύστημα είναι πραγματικά περίπλοκο. Υποθετικά το 50% της παγκόσμιας βιβλιογραφίας για φορολογικά θέματα προέρχεται από τη Γερμανία.

...

Αναζήτηση κατοικίας

Οι γερμανική ενοικιοστασιακοί νόμοι είναι πολύ φιλικοί προς τους ενοικιαστές και προσφέρουν στους ενοικιαστές μία πραγματικά δυνατή προστασία.

...

Αναζητάμε ειδικούς Ιατρούς

Για τους πελάτες μας, ιδρύματα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης  - ιδιωτικές κλινικές, κέντρα ιατρικής περίθαλψης και ιατρεία στην Γερμανία, αναζητάμε συνεχώς ειδικούς ιατρούς με διάφορες ειδικότητες.